بلغارستان

مدت سفر: 8روز
قیمت تور:
5,400,000 تومان
این تور در یک نگاه

جاذبه‌ها

برخی از جاذبه‌هایی که در این تور از نزدیک مشاهده خواهید کرد.

انتخاب پکیج

در این جا می‌توانید قیمت‌ها و هتل‌های هر پکیج را ببیند.‌
برای راحتی شما ستاره هتل‌ها و امتیازشان در booking.com هم آمده است.
مشاهده جدول هزینه‌ها
مشاهده جدول اقامتی
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
5,400,000 تومان
7,950,000 تومان
3,770,000 تومان
2,850,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
5,450,000 تومان
6,560,000 تومان
4,900,000 تومان
2,850,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
5,700,000 تومان
8,300,000 تومان
3,980,000 تومان
2,900,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
6,000,000 تومان
7,700,000 تومان
4,800,000 تومان
2,950,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
6,900,000 تومان
9,150,000 تومان
4,350,000 تومان
3,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
6,900,000 تومان
8,800,000 تومان
4,770,000 تومان
2,850,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
6,950,000 تومان
10,000,000 تومان
4,460,000 تومان
2,900,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,400,000 تومان
11,100,000 تومان
4,200,000 تومان
3,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,400,000 تومان
10,500,000 تومان
4,300,000 تومان
2,900,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,600,000 تومان
10,700,000 تومان
4,700,000 تومان
3,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,950,000 تومان
9,720,000 تومان
4,780,000 تومان
2,950,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
7,980,000 تومان
4,640,000 تومان
2,950,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
8,250,000 تومان
13,400,000 تومان
5,300,000 تومان
3,300,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
8,570,000 تومان
10,860,000 تومان
5,000,000 تومان
2,950,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
8,550,000 تومان
11,100,000 تومان
5,200,000 تومان
3,350,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
1,000,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
8,600,000 تومان
11,700,000 تومان
5,550,000 تومان
4,850,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
10,500,000 تومان
14,800,000 تومان
6,750,000 تومان
5,500,000 تومان
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
HOLIDAY PARK - BB
نام شهر
نام هتل
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
وارنا
PALMA - BB
Very good
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
CENTRAL - BB
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
SHIPKA - BB
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
LUNA - BB
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
GOLDEN LINE - BB
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
CENTRAL - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
ELENA - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
DOUBLE TREE BY HILTON - BB
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
ROYAL HOTEL - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
ARENA MAR - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
PALM BEACH - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
PRESTIGE HOTEL & AQUAPARK - UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
MARINA GRAND BEACH - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
HOLIDAY PARK - BB
نام شهر
نام هتل
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
وارنا
PALMA - BB
Very good
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
CENTRAL - BB
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
SHIPKA - BB
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
LUNA - BB
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
ROYAL HOTEL - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
GOLDEN LINE - BB
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
CENTRAL - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
DOUBLE TREE BY HILTON - BB
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
ELENA - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
ARENA MAR - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
PRESTIGE HOTEL & AQUAPARK - UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
MARINA GRAND BEACH - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
PALM BEACH - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
KALIAKRA PALACE - UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
KALIAKRA PALACE - UALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
INTERNATIONAL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
INTERNATIONAL - ALL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
INTERNATIONAL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
وارنا
INTERNATIONAL - ALL

توضیحات تور

7 شب و 8 روز وارنا
مشاوره و رزرو تور
درباره این تور سوالی دارید؟
تصویر کارشناس فروش ستاره ونک
مشاوره تلفنی
از 9 صبح تا 18 عصر
مشاوره حضوری

اگر مشاوره حضوری کمک بهتری به شما می‌کند، با کارشناسان ما هماهنگ کنید تا پارکینگ برای شما رزرو شود.

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌تان را ثبت کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

مدارک لازم
لیست مدارک مورد نیاز برای این سفر در زیر آمده است.‌
  • قطعه عکس تمام رخ 4×3 رنگی زمینه سفید
  • گواهی اشتغال به کار
  • اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان خروج
  • کپی صفحه اول پاسپورت و ویزا ها (شنگن –بلغارستان-رومانی –قبرس-آمریکا-کانادا)
  • کپی شناسنامه صفحه اول و دوم
  • گواهی بانک برای حداقل 3 ماه اخیر
  • مشخصات مسافر (شغل{سمت-زمینه فعالیت-نام شرکت}، آدرس محل کار، آدرس منزل، با ذکر شماره تلفن‌ها)
  • به دلیل "نوسانات نرخ ارز" و "تغییرات نرخهای هتل ها" ، حتما قیمت ها را با کارشناسان ما مجددا بررسی فرمایید.

"برای این مقصد در حال حاضر سفری وجود ندارد، اما چنانچه علاقمند هستید می‌توانیم به محض اضافه شدن این سفر در بین سفرهای ستاره ونک به شما نیز خبر بدهیم"

ثبت نام
عضو هستید؟ وارد شوید

رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ کلیک کنید

preloader

لطفا منتظر بمانید

ورود به پنل کاربری
عضو نشده‌اید؟ ثبت نام
preloader

لطفا منتظر بمانید

فراموشی رمز عبور

برای ورود به سایت کلیک کنید