اندونزی

مدت سفر: 8روز
قیمت تور:
300 دلار + 4,440,000 تومان
این تور در یک نگاه

جاذبه‌ها

برخی از جاذبه‌هایی که در این تور از نزدیک مشاهده خواهید کرد.

انتخاب پکیج

در این جا می‌توانید قیمت‌ها و هتل‌های هر پکیج را ببیند.‌
برای راحتی شما ستاره هتل‌ها و امتیازشان در booking.com هم آمده است.
مشاهده جدول هزینه‌ها
مشاهده جدول اقامتی
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
300 دلار
9,200,000 تومان
+
470 دلار
7,350,000 تومان
+
280 دلار
7,350,000 تومان
+
190 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
310 دلار
9,200,000 تومان
+
480 دلار
7,350,000 تومان
+
290 دلار
7,350,000 تومان
+
200 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
420 دلار
9,200,000 تومان
+
670 دلار
7,350,000 تومان
+
380 دلار
7,350,000 تومان
+
250 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
500 دلار
9,200,000 تومان
+
800 دلار
7,350,000 تومان
+
450 دلار
7,350,000 تومان
+
300 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
540 دلار
9,200,000 تومان
+
900 دلار
7,350,000 تومان
+
490 دلار
7,350,000 تومان
+
320 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
540 دلار
9,200,000 تومان
+
900 دلار
7,350,000 تومان
+
490 دلار
7,350,000 تومان
+
320 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
560 دلار
9,200,000 تومان
+
930 دلار
7,350,000 تومان
+
500 دلار
7,350,000 تومان
+
310 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
570 دلار
9,200,000 تومان
+
950 دلار
7,350,000 تومان
+
510 دلار
7,350,000 تومان
+
400 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
590 دلار
9,200,000 تومان
+
990 دلار
7,350,000 تومان
+
530 دلار
7,350,000 تومان
+
330 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
610 دلار
9,200,000 تومان
+
1,050 دلار
7,350,000 تومان
7,350,000 تومان
+
350 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
650 دلار
9,200,000 تومان
+
1,020 دلار
7,350,000 تومان
+
590 دلار
7,350,000 تومان
+
390 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
650 دلار
9,200,000 تومان
+
1,120 دلار
7,350,000 تومان
+
590 دلار
7,350,000 تومان
+
360 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
660 دلار
9,200,000 تومان
+
1,150 دلار
7,350,000 تومان
+
600 دلار
7,350,000 تومان
+
370 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
660 دلار
9,200,000 تومان
+
1,150 دلار
7,350,000 تومان
+
600 دلار
7,350,000 تومان
+
370 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
700 دلار
9,200,000 تومان
+
1,190 دلار
7,350,000 تومان
+
620 دلار
7,350,000 تومان
+
370 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
720 دلار
9,200,000 تومان
+
1,210 دلار
7,350,000 تومان
+
650 دلار
7,350,000 تومان
+
390 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
730 دلار
9,200,000 تومان
+
1,290 دلار
7,350,000 تومان
+
660 دلار
7,350,000 تومان
+
390 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
760 دلار
9,200,000 تومان
+
1,330 دلار
7,350,000 تومان
+
680 دلار
7,350,000 تومان
+
400 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
800 دلار
9,200,000 تومان
+
1,310 دلار
7,350,000 تومان
+
700 دلار
7,350,000 تومان
+
400 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
970 دلار
9,200,000 تومان
+
1,760 دلار
7,350,000 تومان
+
870 دلار
7,350,000 تومان
+
490 دلار
1,400,000 تومان
۲ تخته
(هر نفر)
۱ تخته
(هر نفر)
کودک با تخت
(۱۱-۴ سال)
کودک بدون تخت
(۴-۲ سال)
کودک
(زیر دو سال)
9,200,000 تومان
+
1,170 دلار
9,200,000 تومان
+
2,150 دلار
7,350,000 تومان
+
1,040 دلار
7,350,000 تومان
+
570 دلار
1,400,000 تومان
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
HOLIDAY INN EXPRESS
نام شهر
نام هتل
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
Denpasar-Bali
BALI RANI
Fabulous
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
KUTA PARADISO
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
GRAND MIRAGE RESORT
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
AYODYA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
INAYA PUTRI
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
DISCOVERY KARTIKA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
MELIA BALI
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
HILTON
نام شهر
نام هتل
امتیاز Booking.com
ستاره هتل
Denpasar-Bali
NUSA DUA BEACH
Fabulous
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
PULLMAN
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
CONRAD
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
THE WESTIN
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
GRAND HYATT
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
SOFITEL BALI
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
SHERATON RESORT
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
THE LAGUNA
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
LE MERIDIEN
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
INTERCONTINENTAL
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
RITZ CARLTON
نام شهر
نام هتل
ستاره هتل
Denpasar-Bali
AYANA RESORT

توضیحات تور

7 و 8 روز شب بالی
مشاوره و رزرو تور
درباره این تور سوالی دارید؟
تصویر کارشناس فروش ستاره ونک
مشاوره تلفنی
از 9 صبح تا 18 عصر
مشاوره حضوری

اگر مشاوره حضوری کمک بهتری به شما می‌کند، با کارشناسان ما هماهنگ کنید تا پارکینگ برای شما رزرو شود.

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌تان را ثبت کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

مدارک لازم
لیست مدارک مورد نیاز برای این سفر در زیر آمده است.‌
  • اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.
  • کپی شناسنامه و کارت ملی.
  • معرفی نامه از محل کار به زبان انگلیسی.
  • پرینت گردش مالی 3 ماه اخر حساب بانکی با موجودی حداقل 10 میلیون تومان.
پرسش و پاسخ‌های متداول
  • نرخ‌هایی که به صورت دلاری و ریالی در پکیج تورها نوشته شده به چه معنا است؟
    در بعضی از پکیج‌ها، در کادری که مبلغ تور نوشته شده، یک مبلغ ریالی و یک مبلغ دلاری می‌بینید، به عنوان مثال: 1900€ + 4.5000.000 ریال، دیدن این مبالغ ممکن است، برای مسافرین عزیز ایجاد ابهام کند، لازم به توضیح است که ذکر این مبالغ به این معنا است که مبلغ تور به دو صورت ارزی و ریالی محاسبه شده است و مسافران می‌بایست، برای محاسبه و پرداخت مبلغ تور، هر دو عدد را با هم جمع کنند. هنگام تسویه تور نرخ دلار و یا یورو با ارز روز محاسبه می‌شود و مبلغ ارزی (دلار یا یورو) را می‌توانید به صورت ارزی پرداخت کنید و یا آن را با نرخ ارز روز به ریال تبدیل کنید.

تورهای بالی زمستان 1402

با توجه به نیازهای مسافران عزیز، تورهای گوناگونی برای بالی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. از این میان می‌توانید مناسب‌ترین را بررسی و انتخاب کنید:

بالی

تور بالی + سنگاپور + کوالالامپور

مدت سفر: 13 شب

قیمت: 1220 دلار + قیمت بلیط

تور بالی

مدت سفر: 7 شب

قیمت: 520 دلار + قیمت بلیط

ثبت نام
عضو هستید؟ وارد شوید

رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ کلیک کنید

preloader

لطفا منتظر بمانید

ورود به پنل کاربری
عضو نشده‌اید؟ ثبت نام
preloader

لطفا منتظر بمانید

فراموشی رمز عبور

برای ورود به سایت کلیک کنید