کانادا (نیاگارا، تورنتو، اتاوا، مونترال، ونکوور)

تاریخ حرکت
مدت سفر 15 روز و 14 شب
ایرلاین
پذیرایی

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
۱ تخته (هر نفر)
کودک با تخت
کودک بدون تخت
نوزاد
5,690 دلار
7,400 دلار
3,990 دلار
2,850 دلار

معرفی هتل‌ها

Hilton Niagara Falls

2 شب اقامت کانادا، Niagara Falls

Sheraton Centre Toronto Hotel

4 شب اقامت کانادا، تورنتو

Hilton Hotels in Ottawa

1 شب اقامت کانادا، اوتاوا
8
:Booking Rate
Very good

Le Centre Sheraton Montreal Hotel

3 شب اقامت کانادا، مونترال
8
:Booking Rate
Very good

Sheraton Vancouver Wall Centre

4 شب اقامت کانادا، ونکوور

مدارک لازم

 • اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان شروع سفر
 • ویزای معتبر کانادا

نکات و شرایط

 • نوع پرواز به انتخاب مسافر قابل تغییر می‌باشد.
 • هزینه بلیط بر اساس نرخ ریالی و به روز محاسبه می‌گردد.
 • نرخ هتل بر اساس نرخ پایه هت‎ل‌های 4 ستاره محاسبه شده و در بازه‌های زمانی مختلف امکان تغییر نرخ وجود دارد.
 • این تور شامل کسانی می‌شود که ویزای کانادا را دریافت کرده‌اند.
سوال یا درخواستی دارید؟ در همه‌ی روزهای هفته می‌توانید از طریق شماره ۸۸۸۸۰۰۰۰ - ۰۲۱ با ما در ارتباط باشید.

برنامه سفر

برنامه زمانی

 • تورنتو - نیاگارا
  ورود به تورنتو، استقبال فرودگاهی و حرکت به سمت نیاگارا، سپس ترانسفر به هتل انجام می‌شود.
 • نیاگارا
  ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، گشت گشت تمام روز در آبشار نیاگارا را در برنامه داریم. این گشت ﭘﯿﺎده روی در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻮﻃﻪ زﯾﺒﺎی آﺑﺸﺎرﻧﯿﺎﮔﺎرا، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﯾﺒﺎی ﻧﯿﺎﮔﺎرا آﻧﺪ ﻟﯿﮏ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻞ ﻧﯿﺎﮔﺎرا و ﴏف ﻧﺎﻫﺎر در رﺳﺘﻮران زﯾﺒﺎ و ﮔﺮدان ﺑﺮج اﺳﮑﺎی ﻟﻮن را شامل می‌شود.
 • تورنتو
  ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ سمت ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ حرکت کرده و در هتل 4 ستاره شرایتون داونتون اقامت خواهیم داشت.
 • تورنتو
  ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ﮔﺸﺖ تمام روز ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر راﻫﻨمای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن را در برنامه داریم. این گشت بازدید از ﻣﻨﺎﻃﻖ Central Island ،Casa Loma Castle ،Royal Ontario Museum، University of Toronto و CN Tower را شامل می‌شود.
 • تورنتو
  روز آزاد، به انتخاب خودتان می‌توانید از جاذبه های گردشگری تورنتو بازدید کنید.
 • تورنتو به اتاوا
  صرف صبحانه در هتل، حرکت به سمت اتاوا. در ﻣﺴﯿﺮ راه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ اﺗﺎوا از ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﻌﺮوف ﭘﺎی ﺳﯿﺐ دیدن می‌کنیم. ﭘﺲ از ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ ﻻرﻧﺲ را اداﻣﻪ داده و ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺰار ﺟﺰﯾﺮه ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﻫﻮا اﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﮔﺸﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ را در اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺰار ﺟﺰﯾﺮه داریم. پس از رسیدن به اتاوا ترانسفر به هتل انجام می‌شود.
 • اتاوا به مونترال
  پس از صرف صبحانه در هتل گشت نیم روزی در اتاوا را در برنامه داشته و سپس به سمت مونترال حرکت می‌کنیم. گشت اتاوا ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺳﺎﺧﺘماﻧﻬﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ، ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺎی ﻫنری ﻣﺘﻨﻮع، و ﺳﺎﺧﺘمان زﯾﺒﺎی ﭘﺎرﳌﺎن و ﴏف ﻧﺎﻫﺎر را شامل می‌شود.
 • مونترال
  پس از رسیدن به مونترال از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻧﱰال ﻗﺪﯾﻢ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎی ﺷﻬﺮ دﯾﺪن می‌کنیم. ادامه روز را به انتخاب خودتان می‌توانید استراحت کرده یا به دیدن جاذبه‌های گردشگری مونترال بروید.
 • کبک
  ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ گشت تمام روز کبک را در برنامه داریم. در این گشت از منطقه کبک قدیم، آبشار کبک و سایر جاذبه های تاریخی و طبیعی شهر دیدن می‌کنیم.
 • مونترال
  ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴﺎی زﯾﺒﺎی ﻧﻮﺗﺮدام وﺳﺎﺧﺘمان اﳌﭙﯿﮏ ﻣﻮﻧﱰال ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ. سپس ادامه روز را وﻗﺖ آزاد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد از دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﻣﻮﻧﱰال ﻟﺬت ﺑﱪﯾﺪ و ﴎی ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 • ونکوور
  ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ازﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﱰال ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﮐﺎﻧﺎدا و ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی وﻧﮑﻮور ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﭘﺮواز ﻧﺴﺒﺘﺎ" ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺐ را در ﻫﺘﻞ زﯾﺒﺎی وﺳﺘﯿﻦ Westin Sheraton delta Hyatt اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
 • ونکوور
  ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ وﻧﮑﻮورا ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرک زﯾﺒﺎی اﺳﺘﻨﻠﯽ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺖ - ﺟﺰﯾﺮه ﮔﺮاﻧﻮﯾﻞ - ﭘﺎرک وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ نمود.
 • ونکوور
  ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎی وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﻨﮕﺮ ﮔﺎه ﮐﺸﺘﯽ‌ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ ﺑﺎغ زﯾﺒﺎی ﺑﻮﭼﺎرت و ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎی ﺷﻬﺮی و ﻣﯿﺪان ﭘﺎرﳌﺎن از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﯾﺮه وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻬﺖ اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺘﺎن در وﻧﮑﻮور ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺸﺖ.
 • ونکوور
  ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺟﻬﺖ دﯾﺪن ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﻬﺮ وﻧﮑﻮور و ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ زﯾﺒﺎی ﺷﻬﺮ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ نمود. ﺷﺎم را در رﺳﺘﻮران اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻞ نموده و آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را در ﻫﺘﻞ ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﯿﺎی ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 • ونکوور
  پس ازصرف صبحانه، انتقال به فرودگاه جهت پرواز به ایران.

"برای این مقصد در حال حاضر سفری وجود ندارد، اما چنانچه علاقمند هستید می‌توانیم به محض اضافه شدن این سفر در بین سفرهای ستاره ونک به شما نیز خبر بدهیم"

مشاوره و رزرو تور

۰۲۱-۸۸۸۸۰۰۰۰

۹ صبح الی ۱۸ عصر پاسخگوی شما هستیم.

همچنین می‌توانید برای رزرو این تور مشخصات خود را ثبت کرده تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

درخواست رزرو تور

درخواست رزور تور

ثبت نام
عضو هستید؟ وارد شوید

رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ کلیک کنید

ورود به پنل کاربری
عضو نشده‌اید؟ ثبت نام
فراموشی رمز عبور

برای ورود به سایت کلیک کنید